Αρχική Σελίδα
Αρχική Σελίδα
Δεκαδική Ταξινόμηση Dewey
  • Home
  • Δεκαδική Ταξινόμηση Dewey
Δεκαδική Ταξινόμηση Dewey

Μετάφραση όρων του WebDewey στα ελληνικά

Η Δεκαδική Ταξινόμηση Dewey είναι το ταξινομικό σύστημα που χρησιμοποιείται από τις περισσότερες βιβλιοθήκες διεθνώς. Κυκλοφορεί σε συνοπτική και σε πλήρη έντυπη έκδοση και ανανεώνεται κάθε 6-7 χρόνια. Παράλληλα, διατίθεται με συνδρομή στο Διαδίκτυο (WebDewey) όπου ενημερώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα (κάθε τρεις μήνες) ακολουθώντας τις εξελίξεις στην οργάνωση περιεχομένου.

Σε συνέχεια της ελληνικής έντυπης 13ης Συνοπτικής Έκδοσης (ΕΚΤ, 2001) η οποία περιέχει 17.000 όρους, το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης προχωρεί στη μετάφραση μέρους της ορολογίας (15.000 όρους) της πλήρους ηλεκτρονικής έκδοσης (WebDewey) στα ελληνικά. Με την έκδοση αυτή, το προσωπικό των βιβλιοθηκών θα έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει την απόδοση της ταξινομικής εργασίας (σε χρόνο & σε ποιότητα) έχοντας άμεση πρόσβαση μέσω του υπολογιστή στο πλήρες και ενημερωμένο περιεχόμενο του ταξινομικού συστήματος στην ελληνική γλώσσα.

Στο πλαίσιο του έργου πραγματοποιούνται:

  • η απόδοση στα ελληνικά και η επεξεργασία μέρους της ορολογίας από την πρωτότυπη αγγλική έκδοση του WebDewey (20.000 όροι)
  • ο σχεδιασμός των δράσεων που απαιτούνται για την υλοποίηση της ολοκληρωμένης έκδοσης του WebDewey στα ελληνικά.

Επίσης, στο πλαίσιο του έργου υλοποιείται μελέτη για την καταγραφή των πληροφοριακών και βιβλιοθηκονομικών απαιτήσεων με σκοπό την ανάπτυξη εφαρμογής για την διαδικτυακή διάθεση του Web Dewey, τα αποτελέσματα της οποίας θα παρέχουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις σε υλικοτεχνική υποδομή για την μελλοντική υλοποίηση του.